สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Sai Khao(Sak)      ทรายขาว
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pc-290  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
0-17  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
17.00  
ชื่อชั้นดิน  
Ag  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Ochric epipedon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
90.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
9.00  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
.50  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
ไม่มีข้อมูล  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
ไม่มีข้อมูล  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ทราย  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ทรายปนดินร่วน  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
.40