สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Lat Ya(Ly)      ลาดหญ้า
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
96-127  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
96.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
127.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
คาร์บอนในดิน (%)  
.21  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
2.00  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
3.50  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
12.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
27.10  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
28.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
ไม่มีข้อมูล  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล