กรุณาเลือกพื้นที่

  ขอบเขตการปกครอง
  ขอบเขตสถานีพัฒนาที่ดิน
  ขอบเขตลุ่มน้ำ 
 
 
การใช้งานระบบดินล้านนา

  ขั้นตอนที่ 1 เลือกพื้นที่
  ผู้ใช้ต้องเลือกพื้นที่เป้าหมายเป็นลำดับแรกในหน้าต่างเลือกพื้นที
  ขอบเขตการปกครอง เลือกพื้นที่
     ตาม จังหวัด อำเภอ ตำบลที่ต้องการ

  ขอบเขตสถานีพัฒนาที่ดิน เลือก
     ตามขอบเขตความรับผิดชอบของ
     สถานีพัฒนาที่ดิน ในแต่ละ
     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต

  ขอบเขตลุ่มน้ำ เลือกพื้นที่ตาม
     ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำสาขา

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการ
    ให้เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการแสดงเป็น
      แผนที่บนหน้าจอ  จากส่วนการเลือก
      ชั้นข้อมูล   โดยใช้เมาส์คลิกที่บริเวณ
      R หน้าชื่อชั้นข้อมูล
    ผู้ใช้อาจเลือกแสดงแสดงมากกว่า   1
      ชั้นข้อมูลได้   เช่นเลือก    กลุ่มชุดดิน
      ตำแหน่งสถานที่สำคัญ  ทางน้ำ  และ
      ถนน เพื่อแสดงพร้อมกัน
             อย่างไรก็ตามหากเลือกชั้นข้อมูล
      กลุ่มชุดดิน และการใช้ที่ดินพร้อมกัน
      ผู้ใช้จะเห็นแต่แผนที่       กลุ่มชุดดิน
      เนื่องจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน     ถูกซ้อนทับอยู่  หากประสงค์จะแสดง
      แผนที่  การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถอน
      ชั้น  ข้อมูลกลุ่มชุดดินออกโดยการใช้
      เมาส์คลิกลงบน  R  หน้าชั้น  ข้อมูล     กลุ่มชุดดิน
    หลังจากเลือกชั้นข้อมูลที่จะแสดง ให้     คลิกที่ปุ่ม      ชั้นข้อมูล     ที่ท่านเลือกจะถูกวาดบนหน้าจอภาพ
 ขั้นตอนที่ 3 ท่องไปในแผนที่
  ผู้ใช้สามารถ   เลือกท่องไปในแผนที่
    บริเวณที่ต้องการ  หลังจากเลือกพื้นที่   แล้ว โดยใช้  เครื่องมือ ต่อไปนี้
  ขยาย
  ย่อ
  เลื่อนไปจุดสนใจ
  กลับยังขอบเขตล่าสุด
  วัดระยะทาง
  ใช้เมาส์เคลื่อนไปยังบริเวณไอคอน
     แล้วทิ้งไว้สักครู่        จะมีคำอธิบาย
     ความหมายของแต่ละไอคอนแสดง
     บนหน้าจอภาพ
  หากประสงค์จะวัดระยะทาง    ให้กด
    ไอคอน   "วัดระยะทาง"   ข้อความ
    สำหรับการแสดงผลการวัดระยะทาง
    จะขึ้น      บนจอภาพทางตอนบนของ
    แผนที่  ให้เคลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่ง
    ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการวัดระยะทาง
    พร้อมทั้งคลิก   เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น
    จากนั้นเคลื่อนเมาส์     ไปยังจุดถัดไป
    พร้อมทั้งคลิก  ระบบฯจะแสดงระยะ
    ทางระหว่างจุดทั้งสอง
   ถ้าต้องการวัดระยะต่อไป  ให้ดำเนิน
    การซ้ำ      จนถึงจุดสุดท้ายบนแนวที่
    ต้องการวัดระยะ    ระบบฯ จะแสดง
    ระยะทางแต่ละตอนที่วัด   และระยะ
    ทางทั้งหมดของเส้นทาง วาดบนหน้า
    จอภาพด้วยเมาส์
 ขั้นตอนที่ 4 การสืบค้นข้อมูล
  ผู้ใช้อาจสืบค้นข้อมูลได้หลายวิธีดังนี้:
  สืบค้นเฉพาะตำแหน่ง
   - เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการ ใช้งาน
     จากรายการชั้นข้อมูล   ทางด้าน
     ขวามือของจอภาพ โดยการคลิก
     ที่ปุ่ม"ใช้งาน"หน้าชื่อชั้นข้อมูล

   - เคลื่อนเมาส์      ไปยังไอคอนชื่อ
   "ดูข้อมูล ทางด้านซ้ายมือ ของจอภาพ คลิกที่ไอคอนเพื่อเข้า
   สู่ส่วนการ "ดูข้อมูล"
               หากต้องการดูรายละเอียด
     ของข้อมูลบริเวณใด   ให้เคลื่อน
     เมาส์พร้อมทั้งคลิก  ณ ตำแหน่ง
    ที่ต้องการบนแผนที่ โปรแกรมจะ  ค้นหา    และแสดงรายละเอียดที่
    สำคัญของชั้นข้อมูลที่เลือก  ณ
    บริเวณนั้น  บางชั้นข้อมูล    เช่น
    กลุ่มชุดดิน   จะมีรายละเอียด
    เกี่ยวกับ :-
      คุณสมบัติทั้งโปรไฟล์
      คุณสมบัติทางกายภาพ
      คุณสมบัตทางเคมี
      คุณสมบัติของชุดดินตัวแทน

  สืบค้นตามกรอบสี่เหลี่ยม
   - เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
   -  เคลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอน  
      ทางด้านซ้ายมือ       ของจอภาพ    คลิกที่ไอคอน เพื่อเข้าสู่ส่วนการ
      ทำงาน หากต้องการรายละเอียด
      ของข้อมูลในบริเวณใดให้กดปุ่ม
      ด้านซ้ายของเมาส์ พร้อมทั้งลาก
      เมาส์      ให้เกิดกรอบ สี่เหลี่ยม
      บริเวณ  ที่ต้องการโปรแกรมจะ
      ค้นหา  และแสดงรายละเอียดที่
      สำคัญของชั้นข้อมูลที่เลือก   ณ
      บริเวณนั้น
   - เมื่อต้องการยกเลิกการสืบค้นให้
     กดไอคอน     ทางด้านซ้าย
     ของแผนที่
  สืบค้นตามเส้น รูปหลายเหลี่ยม
   - เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
   - เคลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอน
   เลือกตามเส้น/หลายเหลี่ยม
                                                   
     ทางด้านซ้ายมือของจอภาพคลิก
     ที่ไอคอน     เพื่อเข้าสู่ส่วนการ
     ทำงานหากต้องการเรียก ดูราย
     ละเอียดของข้อมูลในบริเวณใด
     ให้  กดปุ่มด้านซ้ายของเมาส์จะ
     เกิดจุดสีแดงขึ้น    เพื่อเป็นจุด
     เริ่มต้น ในการลากเส้นหรือรูป
     หลายเหลี่ยม    ให้คลิกบนจุดที่
     ต้องการจะลากเส้นผ่านจนกว่า
     จะได้เส้นตามแนว   ที่ต้องการ
     จะค้นหารายละเอียดของข้อมูล   เมื่อได้จุดสุดท้ายแล้วให้กดปุ่ม
     

     ที่ปรากฏในบริเวณ     หน้าต่าง
     ด้านล่าง   ของแผนที่โปรแกรม
     จะค้นหา และแสดงรายละเอียด
     ที่สำคัญของชั้นข้อมูลที่เลือกตาม
     แนวเส้นหรือรูปหลายเหลี่ยม
   - ผู้ใช้สามารถแก้ไข เส้นหรือรูป
     หลายเหลี่ยมที่ลากขึ้นโดยกดปุ่ม
           
     ที่ปรากฏ     ในบริเวณหน้าต่าง
     ด้านล่างของแผนที่
   - เมื่อต้องการยกเลิกการสืบค้นให้
     กดไอคอน    ทางด้านซ้าย   ของแผนที่
  สืบค้นโดยใช้คำ
         ผู้ใช้สามารถสืบค้นเพื่อแสดง
   ตำแหน่ง ของสิ่งต่าง ๆ  ที่จัดเก็บ ในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ได้
   ตามขั้นตอนดังนี้:
   เลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการใช้งาน
      เคลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอน 
      ทางด้านซ้ายมือของจอภาพ คลิก
      ที่ไอคอน เพื่อเข้าสู่ส่วนการ
      ทำงานโปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง
      ทางด้านล่างของแผนที่เพื่อรอรับ
      คำค้น
   พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา   ลงใน   หน้าต่างค้นหาคำค้น    ต้องเป็น
     ชื่อหรือคำที่อธิบายหน่วยแผนที่
     ที่กำลังใช้งานอยู่ เช่น  ถ้ากำลัง
     ใช้งานชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์
     ที่ดิน และใช้ค้นหาเป็น "ลำไย"
     ระบบฯ    จะทำการสืบค้นหน่วย
     แผนที่ที่เป็น  การใช้ประโยชน์
     ที่ดินคือ"ลำไย"แล้วระบายเป็น
     สีฟ้า  บนหน่วยแผนที่เหล่านั้น
     พร้อมทั้งแสดง  รายการของทุก
     หน่วยแผนที่ การใช้ประโยชน์
     ที่ดินเป็นลำไย   ในตารางด้าน
     ล่างของแผนที่


   หากต้องการขยายดูแผนที่เฉพาะ
      บริเวณหน่วยแผนที่ใดให้คลิกที่    หมายเลขหน่วยแผนที่ ในตาราง    ระบบฯจะขยาย     ส่วนไปเฉพาะ
      บริเวณที่พบ      หน่วยแผนที่นั้น
   ถ้าต้องการตรวจสอบความถูกต้อง   สามารถทำได้โดยคลิกที่เครื่องมือ   สืบค้นเฉพาะตำแหน่งบนแผนที่
   - เมื่อต้องการยกเลิกการสืบค้นให้
     กดไอคอน    ทางด้านซ้าย   ของแผนที่
 ขั้นตอนที่ 5 พิมพ์แผนที่
  ต้องการพิมพ์แผนที่ให้คลิกที่ไอคอน
       ที่ด้านซ้ายของแผนที่ระบบฯ
    จะเปิดหน้าต่างพิมพ์ แผนที่   บริเวณ
    ด้านล่างของจอภาพผู้ใช้สามารถกรอก   หัวข้อ  หรือชื่อของแผนที่ตามต้องการ
    เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่มไอคอน
    เพื่อเข้าสู่กระบวน การพิมพ์แผนที่ขั้น
    ตอนนี้  ใช้เวลาประมวลผลพอสมควร
    ขึ้นอยู่กับความละเอียด    และจำนวน
    หน่วยแผนที่หากไม่ต้องการพิมพ์ผู้ใช้
    สามารถยกเลิกการพิมพ์ได้ เมื่อระบบ
    แสดงคำเตือนบนหน้าจอภาพ
  เมื่อการประมวลผล    เพื่อพิมพ์แผนที่
    เสร็จสิ้นระบบฯจะแสดงแผนที่   พร้อม
     คำอธิบายสัญลักษณ์ใน  หน้าต่างใหม่    ผู้ใช้สามารถใช้เมนูของ     Browser    เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้    หรืออาจใช้โปรแกรม   การใช้งานอื่น
     เพื่อจับภาพเก็บไว้ เป็นไฟล์และพิมพ์
     ภายหลังได้
 ขั้นตอนที่ 6 การเลือกพื้นที่ใหม่
  นกรณีที่ต้องการเลือกพื้นที่ใหม่ให้
    กลับไปยังหน้าเลือกพื้นที่ แล้วเลือก   บริเวณ ที่ต้องการ   ดังเช่น ตัวอย่าง
    ข้างล่าง เป็น  การเลือก พื้นที่ ลุ่มน้ำ
    สาขาแม่ขาน ใน ลุ่มน้ำหลักแม่ปิง

 

 
WEB GIS
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร    

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 1/11/2547

| ศวพก | หน้าหลักดินล้านนา | กรมพัฒนาที่ดิน |