แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
     
   วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในภูมิภาคด้านการวิจัยเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

ในการที่จะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการโดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในระดับไร่นา ชุมชน จังหวัด ภาคและภูมิภาค ศวพก. จะดำเนินพันธกิจดังต่อไปนี้1. วิจัยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและเสนอแนะนโยบายทางการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2. ให้บริการทางวิชาการและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบระดับนานาชาติ
วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ
  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000   http://www.mcc.cmu.ac.th .
 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ.2550