หน้าแรก
 
   
  Counter Locations of visitors to this page  
         
  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
สู่ระบบการผลิตอาหารที่มั่นคง ปลอดภัยสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 
     
         
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชระดับท้องถิ่น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมการตัดสินใจของผู้ใช้งานเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีทางเลือกหลายทางเลือก
ในการผลิตพืชชนิดหนึ่ง และแสดงให้เห็นว่าแต่ละทางเลือกให้ผลลัพท์อย่างไร
 
     
         
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ