แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 

แนวปฏิบัติด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ


     
 

           ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรได้ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร สถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมระยะสั้น การให้คำ ปรึกษา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์ ในขณะเดียวกัน ศูนย์วิจัยได้ดำเนินงานพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Outreach) ในเขตเกษตรนิเวศน์ต่าง ๆ ในที่ราบลุ่ม ที่ดอนอาศัยน้ำฝน และที่สูง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนสำหรับพื้นที่ นอกจากนี้ ผลงานของ ศูนย์วิจัยได้รับการเผยแพร่และถ่ายทอดโดยผ่านการประชุมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

10. เสริมสร้างรากฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการทางเกษตรศาสตร์เชิง ระบบให้เข้มแข็ง

 • จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการ บริการวิชาการ
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการด้านเอกสารสำหรับการฝึกอบรม
 • พัฒนาบุคลากรและสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเกษตร
 • ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการศึกษาและ การวิจัยทางเกษตร
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านการผลิตและการตลาด
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น

11. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการวิจัย อย่างมีส่วนร่วม

 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมทางด้านระบบเกษตรที่ยั่งยืน
 • ให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผน การจัดการฟาร์ม และธุรกิจเกษตรชุมชน
 • จัดทำโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องให้เป็นกิจกรรมหลักของศูนย์วิจัยและ ร่วมงานกับหน่วยงานปฏิบัติ

12. ขยายผลความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่องค์กรของรัฐบาล องค์กรเอกชนและเกษตรกรโดยผ่าน โครงการส่งเสริมและโครงการบริการสังคม

 • จัดฝึกอบรมระยะสั้นในเรื่องที่เป็นวิชาการและวิชาชีพ
 • ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรพัฒนาการเกษตรทั้งในและ ต่างประเทศ
 • จัดให้มีวันเยี่ยมชมแปลงทดลองและแปลงสาธิตการเกษตรเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์วิจัย ให้แก่เกษตรกรและสถาบันการศึกษา


วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ

  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000   http://www.mcc.cmu.ac.th .
 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ.2550