คำนำ  
บทความรับเชิญ  
ผลงานวิจัยด้านเกษตรยั่งยืน  
ผลงานวิจัยด้านธุรกิจเกษตร  
ผลงานวิจัยด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร  
ผลงานบริการวิชาการ  
เอกสารประกอบการบรรยาย  
คณะกรรมการจัดงาน