สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ ทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ ระยะ ที่ 1 ภาคเหนือตอนบน การใช้ทรัพยากรและ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ระบบกลาง)
            ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรทางเกษตรเป็นข้อมูลที่จำเป็นในโครงการบูรณาการและการวางแผนยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจากหลายหน่วยงานหรือองค์กร แต่ยังขาดระบบบูรณาการข้อมูลที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์และแสดงผลร่วมกัน เพื่อให้ผู้ทำงานในโครงการบูรณาการตลอดจนผู้ตัดสินใจในระดับวางนโยบายใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรดิน น้ำ สำหรับระบบการผลิตพืชหลัก ในพื้นที่ศึกษา 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และเชียงราย (2) สร้างระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรดินและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้ในการสร้างภาพสถานการณ์จำลอง (Scenarios) และวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์เหล่านั้นในแง่ผลิตภาพและการใช้ทรัพยากรการเกษตร และ (3) พัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งสามารถนำเข้าประมวลผล วิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในงานเชิงบูรณาการระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
 
 


 
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.