สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่


  ศวพก.
    หน้าหลัก
    แนะนำ ศวพก
  ระบบเกษตรยั่งยืน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบธุรกิจเกษตร
  หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
  ผลงานวิจัย
  งานบริการวิชาการ
  หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
  สารสนเทศภายใน

  เชื่อมโยงเว็บไซด์:
     เครือข่ายระบบเกษตร
     เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
     เครือข่ายธุรกิจเกษตร
     การสัมนาทางวิชาการ


ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ "AgZone 2.0"
      ระบบสนับสนุนการกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจรุ่นที่ 1 (AgZone 1.0) ได้รับการพัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาฐาน
ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินระยะที่ 3 (ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, 2544) ระบบดังกล่าวประกอบด้วยฐาน
ข้อมูลเชิงพื้นที่ชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตป่าไม้ เขตชลประทาน ข้อมูลภูมิอากาศ ถนน ระยะทางจากโรงงาน และ
ฐานข้อมูลความต้องการพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดทำยุทธศาสตร์ไว้แล้ว ระบบ AgZone 1.0 มีองค์ประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือโปรแกรมวิเคราะห์ความเหมาะสมทางกายภาพและโปรแกรมจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ
โดยอาศัยจากฐานข้อมูลข้างต้น ผลลัพธ์ที่ได้เป็นชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ทำงานภายใต้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ที่มีเมนูเป็นภาษาไทยให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่และทางเลือกต่างๆ ตามต้องการ

ถึงแม้ระบบ AgZone 1.0 สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเดิมที่ต้องการจัดเขตพืชเศรษฐกิจ
ในระดับประเทศ แต่ต่อมาได้มีความต้องการเพิ่มเติมให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเมินผลได้ในระดับตำบล ประกอบกับกรมพัฒนาที่ดินต้องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดเขตพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ที่ดินและเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ทันสมัยขึ้นในช่วง
เวลาหลังจากที่ได้พัฒนา AgZone 1.0 เสร็จสิ้นลงแล้ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่บางส่วนเพิ่มเติมและพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการจัดเขตพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งผนวกข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้ใช้ AgZone 1.0 ต้องการให้แก้ไข
และเพิ่มเติม เหตุนี้จึงเป็นแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจรุ่นที่ 2.0 หรือ AgZone 2.0

 
   


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th
.