เขตข้าวไทย รุ่นที่ ๒.๐

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตร (Zoning) ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ปี 2556-2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ มีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เห็นชอบหลักการการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจเป็นรายสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม »

iRPZ v.2.0

 • มีข้อมูลรายแปลงพันธุ์และนิเวศน์ข้าว ข้อมูลผลผลิตข้าวที่ชาวนาได้รับ (RF) และผลผลิตที่ควรจะได้รับเมื่อใช้เทคโนโลยีของกรมการข้าว (RT) ข้อมูลความเหมาะสมด้านทรัพยากรกายภาพในการผลิตข้าว และข้อมูลเขตเศรษฐกิจข้าวระดับตำบลทั่วประเทศ
 • เป็นฐานข้อมูลกลางใช้ศึกษาและประกอบการจัดเขตระบบผลิตข้าวไทย
 • เป็นฐานข้อมูลเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาคสนามเพื่อทำงานร่วมกับชาวนา
 • เป็นฐานข้อมูลการจัดเขตระบบผลิตข้าวระดับแปลงและระดับตำบลฐานแรกของโลก

iRiceImage v.1.0

 • สามารถนำเข้าภาพถ่ายเกี่ยวกับระบบข้าวไทยเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
 • ต้องการคำอธิบายแต่ละภาพประกอบการเรียนรู้
 • เสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในภาคสนามเพื่อทำงานร่วมกับชาวนา
 • ภาพแสดงความเข้าใจสถานการณ์จริงของระบบข้าวไทยในแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงทั่วประเทศ

ใช้งาน..iRiceImage1.0 »

iRiceMIS v.1.0

 • จัดการแปลงนาทดลองศูนย์วิจัยข้าว ๒๘ ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อการผลิตเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ยั่งยืน
 • มีแผนที่แปลงนาของศูนย์วิจัยข้าว ๒๘ ศูนย์ทั่วประเทศ
 • มีข้อมูลบุคลากรและทะเบียนวิจัยปี 2557/58 ของแต่ละศูนย์และเชื่อมโยงกับแผนที่แปลงนาทดลอง
 • เสริมภาระกิจของศูนย์วิจัยข้าว ๒๘ ศูนย์ทั่วประเทศโดยจัดการแปลงนาทดลองให้เหมาะสม เพื่อใช้ผลิตเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ยั่งยืน
 • เป็นฐานข้อมูลระดับแปลงและระดับตำบลฐานแรกของโลก

ใช้งาน..iRiceMIS1.0 »