แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

     
 

การวิจัย

1. เสริมสร้างรากฐานการวิจัยเชิงระบบให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
2. ขยายผลการใช้แนวทางการวิจัยเชิงระบบสู่การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
3. ดำเนินการวิจัยไปสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาระบบเกษตรแบบยั่งยืน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนและพัฒนาทางเกษตรและการบริหารและจัดการธุรกิจ เกษตรเพื่อชุมชน
4. พัฒนาและดำเนินงานวิจัยเชิงสหวิทยาการเป็นโครงการใหญ่ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนและ การพัฒนาเกษตรในระดับจังหวัดภาคเหนือ

การผลิตข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ

5. ผลิตข้อมูลและข่าวสารที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์สำหรับการวางแผนการใช้และฟื้นฟู ทรัพยากรที่ดินและน้ำ การผลิตพืชเศรษฐกิจและการดำเนินกิจการด้านธุรกิจเกษตร
6. ผลิตและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบในรูปแบบต่าง ๆ
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ผ่านสื่อที่ทันสมัยให้กว้างขวางและเป็นที่ยอมรับ

การสนับสนุนการเรียนการสอน

8. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอน หลักสูตรมหาบัณฑิตเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้ ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประเด็นปัญหาใหม่ และความ ต้องการของสังคม
9. ขยายขอบเขตการศึกษาปริญญาโทเกษตรศาสตร์เชิงระบบไปสู่ปริญญาเอกเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ

10. เสริมสร้างรากฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการวิชาการทางเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ให้เข้มแข็ง
11. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและวิจัยอย่างมี ส่วนร่วม
12. ขยายผลที่ได้จากการวิจัยสู่องค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษาโดยผ่านโครง การส่งเสริมและโครงการบริการสังคม

การบริหารจัดการ

13. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบงาน และความเป็นผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริม สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร
14. สร้างความผูกพันและจูงใจให้คณาจารย์ นักวิชาการและผู้สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อร่วมกัน พัฒนาให้องค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
15. สร้างและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
16. สร้างความเท่าเทียมและสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
17. สร้างกลไกในการบริหารงบประมาณและการจัดหารายได้ เพื่อความมีประสิทธิภาพและการ พึ่งตนเองได้ขององค์กรขององค์กร
18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน องค์กรความช่วยเหลือและภาคเอกชนให้เข้มแข็ง
19. ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ
20. พัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงความพอใจของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพ คุณภาพและ ปริมาณวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
แนวทางปฏิบัติ

  ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000   http://www.mcc.cmu.ac.th .
 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 กันยายน พ.ศ.2550