แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง มูลนิธิไวเอ็มซีเอ กรุงเทพ สาขาพะเยาดูงานสถานีวิจัย ฯ

        มูลนิธิไว เอ็ม ซี เอ กรุงเทพ ฯ สาขาพะเยา นำกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันกระบวนการเพศพาณิชย์และกระบวนการค้ามนุษย์ (สตรีและเด็กหญิง) จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานการวางแผนการผลิต ทางเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เข้าศึกษาดูงานในสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ในวันที่ 21 พ.ค. 2551 เวลา 10.00-12.00 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  4 มิถุนายน 2551
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.