แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บุคลากรชาวต่างประเทศเยี่ยมชมดูงาน ศวพก.

                ด้วยสำนักงานเกษตรนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการศึกษา ดูงานในหลักสูตร ด้านการเกษตรให้กับบุคลากรจากสถาบัน College of Natural Resources,Lobesa มหาวิทยาลัยภูฎาน ประเทศราชอาณาจักรภูฎาน ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2551

        เพื่อให้บุคลากรชาวต่างชาติได้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรในสถานที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ดูงานดังกล่าว ดังนั้น ทางผู้ดำเนินงาน จึงได้นำบุคลากรจำนวน 4 คนพร้อมอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน รวม 5 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี การผลิตผักปลอดสารพิษ ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 13.30-15.30 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  24 เมษายน 2551
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.