แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศวพก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย Professor Sir Dr. Gordon Conway

         ด้วย Professor Sir Dr.Gordon Conway ศาสตราจารย์สาขา การพัฒนาระหว่างประเทศ แห่ง Centre for Environmental Policy, Imperial College , London และประธาน Royal Geographical Society ได้เดินทางมาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-12 กุมภาพันธ์ 2551นี้
ในอดีต Professor Sir Dr.Gordon Conway เคยร่วมงานวิจัยกับอาจารย์และนักวิชาการของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย Sussex สหราชอาณาจักร และอดีตประธานมูลนิธิ Rockefeller

Professor Sir Dr.Gordon Conway เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Agricultural Ecology และเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในด้านการวิจัยและพัฒนา จึงมีมุมมองด้านนโยบายการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ลึกซึ้ง ในโอกาสนี้ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ได้เรียนเชิญ Professor Sir Dr.Gordon Conway เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "Climate Change Impacts and Adaptation" ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดียิ่ง

จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษตามวันและเวลาดังกล่าว


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  23 มกราคม 2551
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.