แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานแปลงทดลอง

        ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยงานความร่วมมือและบริการชุมชนได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นให้กับกลุ่มเกษตรกรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2550 โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อความสมบูรณ์ของการฝึกอบรมและเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยาลัยจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากท่าน นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ในวันที่ 5 กันยายน 2550 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  10 กันยายน 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.