แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการ ศวพก. ประจำปี 2550

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้สำหรับชี้นำ ให้ข้อมูลข่าวสาร และตอบสนองต่อการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของภาคเหนือและของประเทศ โดยอาศัยหลักการวิจัยเชิงระบบและเชิง พหุวิทยาการ ในปัจจุบัน ศวพก. ได้ผลิตงานวิจัยที่มี ประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเหนือและประเทศเป็นจำนวนมากซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวล้วนเป็นผลงานที่ควรนำเสนอต่อเพื่อนนักวิจัย เพื่อรับทราบ และแสดง ความคิดเห็นต่อผลงานวิจัยของแต่ละหน่วยวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอแนวทางการวิจัย ที่มีประโยชน์เพื่อขอการสนับสนุนทางความคิดและข้อคิดเห็นจากเพื่อนนักวิจัยด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ ศวพก. จึงเห็นความสำคัญ ของการเสนอผลงานทางวิชาการของศวพก.ว่าเป็นกิจกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน ในการดำเนินงานทางด้านวิชาการ ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการ ศวพก. ประจำปี 2550 ขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2550 ณ โรงแรมอิมพิเรียลเชียงใหม่รีสอร์ท อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการเกษตร และข้าราชการประจำศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ได้รับทราบความ ก้าวหน้าและทิศทางของวิจัยของกลุ่มต่างๆ โดยเน้นงานที่ดำเนินการในปัจจุบันที่มีบทบาทต่อการพัฒนาวิชาการทางเกษตร ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด ศวพก. ได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับทิศทางงานวิจัยของศวพก.และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของ ศวพก. ในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  6 กันยายน 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.