แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยาศึกษาดูงานศวพก.

        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน หัวข้อ "สุขภาพดีกินผักปลอดสารพิษ" เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจจากประสบการณ์ตรง ในงานนี้ได้นำนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 49 คน เข้าเยี่ยมชมวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2550 เวลา 12.35 น. - 16.30 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  2 สิงหาคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.