แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

         คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร. เสริมศรี ไชยศร และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรและเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรเขตชลประทาน ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2550 เวลา 11.15 – 12.15 น. ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง และแปลงสาธิตเกษตรฯ โดยมี รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รองผู้อำนวยการศวพก. เป็นผู้บรรยายแนะนำหน่วยงานและผลการดำเนินงานของ ศวพก. ในรอบปี 2549


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  29 มิถุนายน 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.