แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550

         คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ. นสพ. ดร. สุวิชัย โรจนเสถียร และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตรและเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรเขตชลประทาน ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง และแปลงสาธิตเกษตร ฯ โดยมี รศ. ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รองผู้อำนวยการศวพก. เป็นผู้บรรยายแนะนำหน่วยงาน และผลการดำเนินงานของ ศวพก. ในรอบปี 2549


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  28 พฤษภาคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.