แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 3

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร โดยหน่วยธุรกิจเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 28 เมษายน 2550 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจในการเติมเต็มความรู้ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ทั้งที่เกี่ยวข้องและแตกต่าง อันจะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจและตนเอง ต่อไป

[ รายละเอียด]


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  19 เมษายน 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.