แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศวพก ร่วมกับ ICRAF และ IRRI จัดฝึกอบรม

         ศวพก ร่วมกับ ICRAF และ IRRI ฝึกอบรมเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างที่สูงและที่ราบในด้านความต้องการการใช้น้ำ ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2550 ที่ห้องประชุม 1 ศวพก โดยมีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรในลุ่มน้ำโขง ได้แก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศเวียดนาม เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 10 คน


         During January 23-25, 2007, the Multiple Cropping Center together with World Agroforestry Center (ICRAF), Chiang Mai Office, and the International Rice Research Institute (IRRI) are hosting a training Workshop on Upland-Lowland Interrelationships and Water Related Issues. The workshop is part of the research project entitled “Rice Landscape Management for Raising Water Productivity, Conserving Resources, and Improving Livelihoods in Upper Catchments of the Mekong and Red River Basins” which is funded by IRRI through the Water Challenge Program of the CGIAR. It will be held at the Multiple Cropping Center, Seminar Room 1 with 12 participants from Laos, Vietnam and the Philippines. Resource persons are Dr. Sushil Pandey from IRRI, Drs. Benchaphun Ekasingh and Jirawan Kitchaicharaen from MCC and Dr. David Thomas and Ms. Pornwilai Saipothong from ICRAF.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  19 มกราคม 2550
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.