แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ชาว ศวพก.ร่วมแสดงความยินดี

         ชาว ศวพก.ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรผู้ทรงคุณค่า ของศวพก.

   - รศ. ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2549
   - คุณจตุรงค์ พวงมณี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี 2549
   - ดร.รจเร นพคุณวงศ์ ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ณ สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง กรมวิชาการเกษตร


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  7 ธันวาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.