แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อบรมนานาชาติเจ้าหน้าที่การเกษตรประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร โดยการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิ Rockefeller กำหนดจะจัดการฝึกอบรมนานาชาติเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเกษตรที่สูงเรื่อง Agricultural Marketing: A Tool to Link the Uplands and Lowlands ให้แก่เจ้าหน้าที่การเกษตรในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จำนวน 25 คน จากประเทศจีน เมียนมาร์ ลาว เวียดนามและไทย ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2549 ณ ห้องนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผผลิตทางเกษตร

http://mccweb.agri.cmu.ac.th/en/UA/index.asp


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  3 ตุลาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.