แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม รสทก.

         ศวพก. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม ระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและการบริการ (รสทก.) ให้กับเจ้าหน้าที่ศุนย์ปฏิบัติการประจำจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องประชุม 4 ศวพก. การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำโปรแกรม รสทก. ที่ได้รับการพัฒนาในโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดย ศวพก.ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. เพื่อใช้งานสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  10 พฤษภาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.