แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศวทก. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษ

         ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) ผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัย และให้บริการวิชาการแก่ภาคประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผลิตผลทางเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี

จำหน่าย... ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษ

สั่งซื้อในวัน-เวลาราชการ ได้ที่ สำนักงาน ศวทก. (คุณปรารถนา) 053-944621


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  25 มีนาคม 2558
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.