แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปี 2557

         นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปี 2557 ประเภทบัณฑิตศึกษา จาก สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. นางสาวพนิตพิมพ์ สิทธิศักดิ์ ทำการวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรแบบหลายเป้าหมายอย่างเหมาะสมในระบบฟาร์มที่มีส้มเป็นหลัก ในระดับฟาร์มและลุ่มน้ำ จังหวัดเชียงใหม่” โดยมี รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. นางสาวสุชนีย์ ทรัพย์สมบูรณ์ ทำการวิจัยเรื่อง “รูปแบบฟาร์มที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการทำฟาร์มที่มีข้าวเป็นหลักในจังหวัดกำแพงเพชร” โดยมี รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  25 มิถุนายน 2557
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.