แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการกรอก JA บนระบบ CMU-MIS

        ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งกำหนดเวลาการกรอก JA บนระบบ CMU-MIS เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้

1. ข้าราชการ /พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ /พนักงานส่วนงานกรอกวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557

2. ลูกจ้างประจำ กรอกวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557

3. คณะฯ แจ้งกำหนดเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานในวันที่ 1-10 สิงหาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เห็นสมควรแจ้งบุคลากร ศวทก. เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  28 พฤษภาคม 2557
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.