แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ComMod Pilot Network of Excellence in food security workshop

         ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ได้รับเชิญจากโครงการ READI ภายใต้ความร่วมมือของ เครือข่าย GREASE ของสถาบันวิจัย CIRAD ประเทศ ฝรั่งเศส และ EU-ASEAN เพื่อนำเสนอแนวคิด Companion modelling และฝึกปฏิบัติการใช้แนวคิดนี้ในการศึกษาทำความเข้าใจระบบที่ซับซ้อนเกี่ยวกับ OneHealth/Ecohealth & Food security ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศกัมพูชา เวียดนาม ฝรั่งเศส และไทย จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นนักวิชาการและนักวิจัยจากหน่วยงาน-สถาบันวิจัยทางด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และระบาดวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสัตว์กับคนและระบบนิเวศธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2557
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.