แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นำเสนอผลงานวิจัยพื้นที่สูง

        สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)(สวพส.) ได้จัดสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 เพื่อนำเสนอผลการวิจัยที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประมวลผลการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้แผนงานและกลุ่มสาระงานวิจัยเดียวกัน รวมทั้งส่งเสรอมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และในการรี้ได้เชิญ ศ.ดร.อารีย์ วิบูลย์พงษ์ รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้วย ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  26 กันยายน 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.