แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์



ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรเสนองานตัวชั้วัดความมั่นคงทางอาหารระดับเหนือชุมชน

         เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ เชิญ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เป็นวิทยากรผลงานวิจัยเรื่อง "ตัวชั้วัดความมั่นคงทางอาหารระดับเหนือชุมชน" นำเสนอแนวคิดและผงการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อระบุความไม่มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในชุมชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในการสัมมนาวิชาการ "สานพลัง ตั้งรับและปรับตัวกับภัยคุกคามระบบอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ" ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่จัดขึ้นที่ ม.แม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอผลการดำเนินงานทุกระดับตามยุทธศาสตร์ 3 ปี ที่ผ่านมมา และกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนงานต่อเนื่องไปอีก 4 ปี ร่วมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านอาหาร นโยบายด้านอาหาร จากภาคีความร่วมมือที่ทำงานด้านนโยบายประเทศ เพื่อเพิ่มเติมมุมมองที่กว้างขึ้นของนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างเสริมทักษะและเนื้อหาการวิเคราะห์ให้เท่าทันสถานการณ์เพิ่มขึ้น


 
 
 
 
 
 
   


        




       วันที่  26 กันยายน 2556








 



ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.