แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การแลกเปลี่ยนดูงานนักศึกษาจากเยอรมัน

        Dr.Patrick Sakdapolrak จาก Ludwig Maximilians Uniersity, Munchen, Germany นำนักศึกษาเยอรมัน 14 คน เข้ารับฟังบรรยายงานวิจัยของ ศวทก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาไทย 14 คน โดยร่วมเดินทางทัศนศึกษาและเยี่ยมชมพื้นที่วิจัยของ ศวทก และเรียนรู้ระบบการจัดการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชุมชน ที่ ต.แม่ทา อ.แม่ออน เชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพนำเสนอการบรรยายงานวิจัย และมีดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินงาน


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  26 กันยายน 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.