แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง Special Seminar on "An introduction to ecosystem markets and REDD+"

        เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกาตร (หลักสูตรนานาชาติ) โดย รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Sea level rise and climate change: How it works and what we expect” โดย Michael Furniss จาก Forestry Department of Humboldt State University, USA และเรื่อง "An introduction to ecosystem markets and REDD+" โดย Sarah Hines จาก USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station, USA ให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชา AGS 701 (พื้นฐานระบบเกษตร) และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  4 กันยายน 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.