แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานีวิจัย ศวทก.

         ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายให้สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ของ ศวทก. ย้ายการทำงานจากสถานีวิจัยฯที่มีที่ตั้งอยู่อยู่ในปัจจุบันนี้ ไปรวมกับพื้นที่การทำงาน ที่ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานีวิจัยฯ (ไร่แม่เหียะ) สวทก. จึงได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ในวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในที่ประชุมได้จัดทำแผนกลยุทธ์จำนวน 4 แผน ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการทางด้านการผลิตพืชปลอดภัยและการเกษตรที่ยั่งยืน


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  7 สิงหาคม 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.