แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเสนอผลงานในโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก

        อาจารย์ ดร. โสรัจจ์ ประวีณวุฒิวงศ์ จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “What change in the agricultural system on the riverbank agriculture in Nakhon Phanom Province: Implementing DSSARM for Nakhon Phanom Area Analysis” เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยหลังปริญญาเอก หัวข้อ "การนำใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกที่มีต่อระบบการปลูกพืช สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรริมฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดนครพนม" ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และโครงการวิจัย The Agrarian Transformation in Northeast Thailand: An Interdisciplinary Study of Agricultural System Change


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  11 กรกฎาคม 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.