แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิยากรฝึกอบรม Companion modelling for adaptive social-ecosystems management: Participatory strategic planning

         เครือข่าย GREASE ของหน่วยงานวิจัย CIRAD ประเทศฝรั่งเศส เชิญ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Companion modelling for adative social-ecosystem management" ให้กับนักวิชาการ และบุคคลากรหน่วยงานของรัฐ จากประเทศ ไทย เวียดนาม และ ฝรั่งเศส จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศสาตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำกรณีศึกษาจากการฝึกอบรม Companion modelling for adaptive social-eocosystems management ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา มาทำการวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานกระบวนการ Companion modelling โดยใช้วิธีการ Spiral Rainbow Framework ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ - กำหนด stakeholders ที่สำคัญ - ระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่มีต่อแต่ละstakeholders (improving knowledge/information, learning by doing, changing action / responsibility, changing attitude) - ระบุกลยุทธ์ และเครื่องมือ (role-playing game, participatory mapping, computerize model and simulation, etc) เพ่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละ stakeholder


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  11 กรกฎาคม 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.