แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรฝึกอบรม Companion modelling for adative social-ecosystem management

         เครือข่าย GREASE ของหน่วยงานวิจัย CIRAD ประเทศฝรั่งเศส เชิญ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ร่วมเป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Companion modelling for adative social-ecosystem management" ให้กับนักวิชาการ และบุคคลากรหน่วยงานของรัฐ จากประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิบปินส์ ฝรั่งเศส จำนวน 20 คน ในระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2556 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศสาตร์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้กรอบแนวคิด กระบวนการ วิธีการ Companion modelling (ComMod)- เรียนรู้วิธีการ Conceptual modelling e.g. Role-play game (RPG), PARDI (Problem, Actors, Resource, Dynamics, Interactions), Unified Modelling Language (UML)- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Agent-Based Model (ABM) โดยใช้แนวคิด Multi-Agent System (MAS)- ได้ฝึกปฏิบัติวิธีการและเครื่องมือ RPG, PARDI กับกรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาเป็นโครงการวิจัยทางด้านระบาดวิทยา และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่าย ComMod ในภูมิภาคเอเชีย


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  11 กรกฎาคม 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.