แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โลโก้ใหม่ของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

        ตามที่ทาง ศวทก ได้จัดประกวดการออกแบบตราสัญญลักษณ์ของ ศวทก ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในปัจจุบัน นั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานของนายกิตติบดี บัวหลวงงาม เพื่อให้เป็นตราสัญญลักษณ์ของ ศวทก อย่างเป็นทางการต่อไป


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  13 พฤศจิกายน 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.