แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ

        ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปร่วมเสวนาในหัวข้อ "ความมั่นคงอาหารของชุมชนตามเขตภูมินิเวศน์" ในการประชุมแสดงควสามคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหารจากชุมชนสู่ระดับชาติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย กับู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดโดย สกว. สสส. และมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วม 200 คน ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุ่งเทพฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  10 ตุลาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.