แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะนักศึกษาจาก Trent University เยี่ยมชมกิจการของสถานีวิจัย

        Dr. Nancy Perters, Academic Cooridinator of Trent University, Perter ประเทศแคนาดา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของสถานีวิจัยการเกษ๖รเขตชลประทาน และงานวิจัยการผลิตผักปลอดสารพิษ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 เวลา 9.30-12.00 น. โดยมี อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ บรรยายสรุปและให้การต้อนรับ


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  25 ตุลาคม 2548
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.