แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศวทก เปิดหลักสูตรนานาชาติ "Agricultural System Management"

         ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.) (เดิม ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร) ได้มีการดำเนินการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ ในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา โดยมีนักศึกษามาจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว เวียตนาม เมียนมาร์ เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา อินโดนีเชีย จีน ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และในปี 2551 หลักสูตรฯ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นปีแรก โดยทำการสอนเป็นหลักสูตรปกติ ซึ่งมี 2 โครงสร้าง คือ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี และ 5 ปี จากการที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนั้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน สร้างและขยายเครือข่ายวิชาการด้านการเกษตร ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ได้ขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการศึกษาเชิงระบบเกษตร การพัฒนา และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ทางด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เกษตรศาสตร์เชิงระบบและการพัฒนา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร การจัดการการปลูกพืชอย่างเป็นระบบ การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางการเกษตร ระบบการตลาดทางด้านการเกษตร เศรษฐศาสตร์การจัดการระบบวนเกษตร และเกษตรยั่งยืนในแนวคิดเชิงระบบ ในปี 2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งปรับเป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งสองหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ เป็นสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร โดยดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2555 นี้ ผลจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 เป็นต้น กระทั่งถึงปีการศึกษา 2555 หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบได้ผลิตมหาบัณฑิตทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทย จำนวนทั้งสิ้น 220 คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน ซึ่งศิษย์เก่าของหลักสูตรฯ มีความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ ผู้บริหาร และนักวิชาการในศูนย์วิจัย กระทรวง ทบวงกรมของประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นผู้บริหารและนักวิชาการระดับสูง ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทย และยังช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการศึกษาเกษตรศาสตร์เชิงระบบให้กับประเทศไทยเป็นอย่างดี ปัจจุบันหลักสูตรฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 13 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  31 กรกฎาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.