แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ของ ศวทก ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท

         ด้วยทางศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษร (ศวทก) ต้องการจัดทำตราสัญญลักษณ์ (Logo) ที่สื่อแสดงอัตลักษณ์ด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาของศูนย์ฯ ได้อย่างชัดเจน

จึงประกาศการประกวดออกแบบ เพื่อเชิญชวนทุกท่านเสนอตราสัญญลักษณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลตอบแทน จำนวน 5,000 บาท โดยสามารถศึกษารายเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2555

โทรติดต่อ: 053-221275 , Email: panomsak.p@cmu.ac.th 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  10 กรกฎาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.