แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

         ประชุมสัมมนาวิชาการ "ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8" “ระบบเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก” การจัดการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 8 เป็นการประชุมวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านระบบเกษตร ของนักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม และองค์กรสนับสนุนการวิจัยต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น การจัดการประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการประชุมหมุนเวียนกันไปในแต่ละปี และในปีนี้จัดให้มหาวิทยาลัยนครพนมเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดงานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ จังหวัดนครพนม และในปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีสำคัญที่โลกได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก (Climate Change) ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตร และรวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร ทั้งของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม และผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมากมายมหาศาลและต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายการบริหารจัดการของรัฐฯที่ต้องเตรียมการเพื่อรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากนั้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่ส่งผลกระทบต่อระบบเกษตร อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงในการใช้พื้นที่เพื่อผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก ซึ่งทำให้พื้นที่การผลิตพืชอาหารได้รับผลกระทบ อันนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตรกรในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิชาการระบบเกษตรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วนในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดังกล่าว รวมทั้งเพื่อฉลองครบรอบ 7 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานและบทความทางวิชาการด้านระบบเกษตร 2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจในด้านระบบเกษตร ความมั่งคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และภูมิอากาศโลก 3. เพื่อเป็นการรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลนำเสนอแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดทำนโยบายการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม 4. เพื่อฉลองการครบรอบ 7 ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร ติดต่อสอบถามรายละเอียด : ฝ่ายเลขานุการการประชุมวิชาการระบบเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม โทรศัพท์ 043-754333 ต่อ 1810 โทรสาร. 043-754086 E-mail : nasc8_npu@npu.ac.th

http:www.npu.ac.th/nasc8> 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  16 พฤษภาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.