แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะจากสกอ.เยี่ยมชมระบบสารสนเทศ ศวพก.

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ได้ให้การต้อนรับ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานกลาง ฯ และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่เยี่ยมชมระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนงานบริหารและประกันคุณภาพการศึกษาของศวพก.ในวันที่ 5 ตุลาคม 2548 ระหว่าง 15:00-16:30 น. โดยมี รศ.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ รองผู้อำนวยการศวพก.พร้อมทั้งบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรายสรุป


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  5 ตุลาคม 2548
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.