แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศูนย์วิจัย

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิม "ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร" (ศวพก) - Multiple Cropping Center (MCC) เป็นชื่อใหม่ "ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร" (ศวทก) - Center for Agricultural Resource Systems Research (CARSR) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ และสะท้อนกับบทบาทด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยในปัจจุบัน


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  15 มีนาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.