แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Evaluating if integrative and participatory approaches do lead to pro-people and sustainable agriculture development”

        หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Evaluating if integrative and participatory approaches do lead to pro-people and sustainable agriculture development” โดย Dr.Kam Suan Pheng, Senior Scientist จาก The WordFish Center, Penang Malaysia และ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อเพื่อลงทะเบียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่คุณจุฑามาศ อ่อนประไพ งานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ โทร.๐๕๓ ๙๔๔๖๒๑ ต่อ ๒๓๙ ได้บัดนี้ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.