แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรฝึกอบรม

         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของตัวชี้วัดเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยและกิจกรรมการพัฒนา" ในระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2554 โดยมี รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ป็นวิทยาร โดยมีบุคคลากรของสถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ฝ่ายวิจัย และฝ่ายพัฒนา เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 คน เพื่อให้สามารถนำวิธีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด และการวิเคราะห์สภาพของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายแบบชุมชนทีส่วนร่วม มาใช้สำหรับวิเคราะห์และกำหนดประเด็นพัฒนาและวิจัย ที่สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  28 กรกฎาคม 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.