แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมอัตโนมัติออกแบบจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

        ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ใช้โปรแกรมอัตโนมัติออกแบบจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ" ให้แก่ข้าราชการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินและฝ่ายสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดินจำนวน 28 คน จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตต่างๆ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2554 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็น ได้เข้่าใจกระบวนการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ CONPlan และสามารถใช้โปรแกรมฯช่วยในการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำได้


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  20 เมษายน 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.