แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การฝึกอบรม "หลักการพัฒนาลุ่มน้ำ รุ่นที่ 2"

        รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ บุคคลากร ศวพก. ได้รับเชิญเป็นเป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม "หลักการพัฒนาลุ่มน้ำ" รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 8.30 - 16.00 น. ที่ห้องประชุมดอยคำ มูลนิธิโครงการหลวง ให้แก่บุุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ำ จำนวน 35 คน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพัฒนาลุ่มน้ำแบบผสมผสาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาลุ่มน้ำได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  11 เมษายน 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.