แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง นำนักเรียน-ครูเเยี่ยมชมสถานีวิจัยเกษตรชลประทาน

         ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ (งานบริการการศึกษา) ได้จัดงานตลาดนัดหลักสูตรฯ อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ในการนี้ คณะฯ แจ้งขอนำนักเรียน และครู จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ในวันที่ 18 พ.ย. 2553 เวลา 14.40 น.


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  22 ตุลาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.