แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ"Great Food Good Health"

        ด้วย บริษัท ภูมิใจเสนอ จำกัด และเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมกินดี ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ขึ้น ภายใต้ชื่องาน "Great Food Good Health" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคปลอดสารพิษมากขึ้น ในวันที่ 6-12 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00-23.00 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ คณะเกษตรศาสตร์เสนอให้ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยมีนายจตุรงค์ พวงมณีเป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการชุด "การผลิตพืชอาหารปลอดสารพิษ" เข้าร่วม


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  6 ตุลาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.